کتابهای‭ ‬درسی‭ ‬زبان‭ ‬دری‭ ‬–‭ ‬فارسی‭  ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬درسه‭ ‬جلد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬خورشـید‭ ‬‮»‬‭ ‬به‭ ‬سفارش‭ ‬وزارت‭ ‬تعلیم‭ ‬وتربیه‭ ‬کشور‭ ‬ناوری‭ ‬تهیه‭ ‬،‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬می‭ ‬گردد‭ . ‬
”‭ ‬دری‭ ‬اول‭ ‬”‭ ‬جلد‭ ‬اول‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬شما‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬،‭ ‬براساس‭ ‬حروف‭ ‬الفبا‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬هدف‭ ‬از‭ ‬تهیه‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬آنست‭ ‬تا‭ ‬زمینه‭ ‬خواندن،‭ ‬نوشتن‭ ‬وآ‭ ‬موزش‭ ‬بهتر‭ ‬زبان‭ ‬دری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شاگردان‭ ‬مساعد‭ ‬سازد‭.‬
متن‭ ‬کتاب‭ ‬”‭ ‬دری‭ ‬اول”‭ ‬حاوی‭ ‬موضوعات‭ ‬ذیل‭ ‬میباشد‭ : ‬
‭*  ‬حروف‭ ‬الفبا‭ ‬،اعـداد‭  ‬ارقام‭ ‬و‭ ‬رنگها‭ ‬با‭ ‬تصاویر
‭*  ‬گفت‭ ‬وشنود‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬متن‭ ‬ها‭ ‬ی‭ ‬کوتا‭ ‬ه‭ ‬ومعلوماتی‭ ‬با‭ ‬تصاویر
‭*  ‬معرفی‭ ‬اشیا‭ ‬وحرفه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬تصاویر
‭*  ‬اشـعار‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬ها‭ ‬
‭*  ‬داستان‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬ضرب‭ ‬المثل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬موضوعات‭  ‬

امیداست‭ ‬دانش‭ ‬آموزان‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬استفاده‭ ‬مثمرنمایند‭.‬


کتابهای‭ ‬درسی‭ ‬زبان‭ ‬دری‭ ‬–‭ ‬فارسی‭  ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬درسه‭ ‬جلد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬خورشـید‭ ‬‮»‬‭ ‬به‭ ‬سفارش‭ ‬وزارت‭ ‬تعلیم‭ ‬وتربیه‭ ‬کشور‭ ‬ناوری‭ ‬تهیه‭ ‬،‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬می‭ ‬گردد‭ . ‬
”‭ ‬دری‭ ‬اول‭ ‬”‭ ‬جلد‭ ‬اول‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬شما‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬،‭ ‬براساس‭ ‬حروف‭ ‬الفبا‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬هدف‭ ‬از‭ ‬تهیه‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬آنست‭ ‬تا‭ ‬زمینه‭ ‬خواندن،‭ ‬نوشتن‭ ‬وآ‭ ‬موزش‭ ‬بهتر‭ ‬زبان‭ ‬دری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شاگردان‭ ‬مساعد‭ ‬سازد‭.‬
متن‭ ‬کتاب‭ ‬”‭ ‬دری‭ ‬اول”‭ ‬حاوی‭ ‬موضوعات‭ ‬ذیل‭ ‬میباشد‭ : ‬
‭*  ‬حروف‭ ‬الفبا‭ ‬،اعـداد‭  ‬ارقام‭ ‬و‭ ‬رنگها‭ ‬با‭ ‬تصاویر
‭*  ‬گفت‭ ‬وشنود‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬متن‭ ‬ها‭ ‬ی‭ ‬کوتا‭ ‬ه‭ ‬ومعلوماتی‭ ‬با‭ ‬تصاویر
‭*  ‬معرفی‭ ‬اشیا‭ ‬وحرفه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬تصاویر
‭*  ‬اشـعار‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬ها‭ ‬
‭*  ‬داستان‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬ضرب‭ ‬المثل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬موضوعات‭  ‬

امیداست‭ ‬دانش‭ ‬آموزان‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬استفاده‭ ‬مثمرنمایند‭.‬


کتابهای‭ ‬درسی‭ ‬زبان‭ ‬دری‭ ‬–‭ ‬فارسی‭  ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬درسه‭ ‬جلد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬خورشـید‭ ‬‮»‬‭ ‬به‭ ‬سفارش‭ ‬وزارت‭ ‬تعلیم‭ ‬وتربیه‭ ‬کشور‭ ‬ناوری‭ ‬تهیه‭ ‬،‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬می‭ ‬گردد‭ . ‬
”‭ ‬دری‭ ‬اول‭ ‬”‭ ‬جلد‭ ‬اول‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬شما‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬،‭ ‬براساس‭ ‬حروف‭ ‬الفبا‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬هدف‭ ‬از‭ ‬تهیه‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬آنست‭ ‬تا‭ ‬زمینه‭ ‬خواندن،‭ ‬نوشتن‭ ‬وآ‭ ‬موزش‭ ‬بهتر‭ ‬زبان‭ ‬دری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شاگردان‭ ‬مساعد‭ ‬سازد‭.‬
متن‭ ‬کتاب‭ ‬”‭ ‬دری‭ ‬اول”‭ ‬حاوی‭ ‬موضوعات‭ ‬ذیل‭ ‬میباشد‭ : ‬
‭*  ‬حروف‭ ‬الفبا‭ ‬،اعـداد‭  ‬ارقام‭ ‬و‭ ‬رنگها‭ ‬با‭ ‬تصاویر
‭*  ‬گفت‭ ‬وشنود‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬متن‭ ‬ها‭ ‬ی‭ ‬کوتا‭ ‬ه‭ ‬ومعلوماتی‭ ‬با‭ ‬تصاویر
‭*  ‬معرفی‭ ‬اشیا‭ ‬وحرفه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬تصاویر
‭*  ‬اشـعار‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬ها‭ ‬
‭*  ‬داستان‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬ضرب‭ ‬المثل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬موضوعات‭  ‬

امیداست‭ ‬دانش‭ ‬آموزان‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬استفاده‭ ‬مثمرنمایند‭.‬