Emnevisning

  • Riektačállin – Dássemolsašupmi

   Eanaš oassi sániin sodjet. Go sániid sojahat, de fertet váldit vuhtii dássemolsašumi ja diftoŋggaid njuolgama.

   Sániid go sojaha, de molsašuvvet guovddáškonsonánttat. Dát molsašuvvan gohčoduvvo dássemolsašupmin.

   Dássemolsašupmi dáhpáhuvvá dábálaččat guovtti dási gaskka: gievrras dássi (lll) ja geahnohis dássi (ll).

   – lll dási ja ll dási gaskka dahje

   – ll dási ja l dási gaskka, dahje muhtun sániin

   – lll dásis l dássái

    

    

    

    

   Bargobihtát: Riektačállin – Dássemolsašupmi

  • Substantiivvaid dássemolsašupmi

    

   Eanaš bárrastávvalsubstantiivvain lea dássemolsašupmi. 

   Bárrastávvalsubstantiivvain main leat njeallje stávvala, ii leat dássemolsašupmi.

   Eanaš bárahisstávvalsubstantiivvain lea dássemolsašupmi.

   Kontrakšuvdnasubstantiivvain lea dássemolsašupmi.

    

    

    

    

    

    

    

   Bargobihtát: Substantiivvaid dássemolsašupmi

  • Vearbbaid dássemolsašupmi

   Bárrastávvalvearbbain mat leat indikatiivvas lea dássemolsašupmi.

   Bárahisstávvalvearbbain ii leat dássemolsašupmi.

   Kontrákšuvdnavearbbain ii leat dássemolsašupmi.

    

    

    

    

    

   Bargobihtát: Vearbbaid dássemolsašupmi  

  • Vearbbat

    

   Vearbbat sodjet vuogi, áiggi, persovnna ja logu mielde. Go sojahat vearbbaid vuogi, áiggi, persovnna ja logu mielde, de gohčodit daid vearbbaid finihttavearban.

   Vuogit:

   Indikatiiva – duohtavuohki

   – borrá

   Duohtavuohki, mii geavahuvvo muitalit juoidá mii lea dahje mii dáhpáhuvvá ja eanemusat ja sodjá áiggiid mielde.

   Potentiála – veadjinvuohki

   – boraža

   Geavahuvvo, go ii leat vissis ahte juoga ollašuvvá. Ii soja áiggiid mielde.

   Konditionála – eaktovuohki

   – borašii

   Geavahuvvo cealkagis mii sisttisdoallá eavttu, ovdanbuktá várrugasvuođa dahje ustitlašvuođa. Ii soja áiggiid mielde.

   Imperatiiva - gohččunvuohki

   – borros

   Geavahuvvo ávžžuhit dahje gohččut juoidá dahkat.

   Ii soja áiggiid mielde.

    

   Áiggit:            

   Preseansa (dálá áigi)

   – borrá

   Preterihtta (vássán áigi)

   – borai

   Perfeakta

   – lea borran

   Pluskvamperfeakta

    lei borran

    

   Persovnnat:

   1. pers.

   – boran

   2. pers.

   – borat

   3. pers.

   – borrá

    

   Logut:

   Ovttaidlohku / singulára

    boran

   Guvttiidlohku / duála

   – borre

   Máŋggaidlohku / plurála

    borret

    

   Vearbbaid vuogit

   1. Konditionála – eaktovuohki

   Konditionála sojaheapmi: Bárrastávval- ja kontrakšuvdnavearbbat sodjet seammá málle mielde.

    

    

   Vinjubustávaguin čállojuvvon hámit leat oarjesuopmanis, omd. guovdageainnus.

    

   2. Potentiála – veadjinvuohki

   Potentiála sojaheapmi: Bárrastávval – ja kontrákšuvdnavearbbat sodjet seammá málle mielde.

    

    

   3. Imperatiiva – gohččunvuohki  

   Imperatiiva sojaheapmi: Bárahisstávval ja kontrákšuvdna vearbbat sodjet seammá málle mielde.

    

    

   Vearbbaid áiggit

   1. Preseansa

   Vearba preseanssas muitala ahte juoga dáhpáhuvvá dál. Preseanssa leat hárjehallan 6. ceahkis.

   2. Preterihtta

   Vearba preterihtas muitala ahte juoga lea dáhpáhuvvan dahje dáhpáhuvai.

     • Mii čuoiggaimet ikte gilvvu.

     • Mun gergen eske bassamis lihtiid.

     • Mun áiddo bohten ruoktot.

   3. Perfeakta

   Vearba perfeavttas muitala ahte juoga lea dáhpáhuvvan dahje ahte dáhpáhus  ain  joatkašuvvá.

   Perfeavttas leat guokte vearbba: veahkkevearba leat ja váldovearba.

   Veahkkevearba sojahuvvo preseanssas persovnna mielde. Váldovearba lea perfeavtta partisihpas, iige sojahuvvo. Váldovearba muitala maid bargá.

    

     

    

   Perfeavtta sojaheapmi:

    

    

   4. Pluskvamperfeakta

   Pluskvamperfeakta geavhuvvo muitalit, ahte juoga lei dáhpáhuvvan.

   Pluskvamperfeavttas leat guokte vearba: veahkkevearba lea preterihtas mii sojahuvvo persovnna mielde ja loguid mielde. Váldovearba lea perfeavtta partisihpas ja dat ii sojahuvvo.

    

    

   Bargobihtát: Vearbbat

  • Vearbba biehttalanhámit

    

   Biehttalanvearba sojahuvvo persovnnaid ja logu mielde. Váldovearba ii sojahuvvo.

   Preseanssa biehttalanhámit (dálá áigi)

    

   Preterihta biehttalanhámit  (vássán áigi)

    

   Perfeavtta biehttalanhámit  (vássán áigi)

    

   Pluskvamperfeavtta biehttalanhámit  (vássán áigi)

    

   Bargobihtát: Vearbba biehttalanhámit

  • Substantiiva

    

   Substantiiva lea elliid, olbmuid, áđaid, proseassaid ja abstrákta dilálašvuođaid nammasátni.

   Kásusat / sadjehámit

   Sámegielas leat čieža kásushámi/sadjehámi ja oktanuppelohkái sojahanhámi. Go mii sojahit substantiivvaid, rivdet guovddáškonsonánttat, diftoŋggat njulget ja sániide lasihuvvojit iežanlágan sojahangehčosat. Sojahuvvon sánit ožžot iežanlágan mearkkašumi. Substantiivvat sodjet ovttaidlogus ja máŋggaidlogus.

    

   Nominatiiva

   Lea substantiivva vuođđohápmi, ja lea dat hápmi maid gávdnat sátnegirjjis.

   Nominatiivva ovttaidlogus ii leat geažus. Máŋggaidlogu geažus lea – t.

   Nominatiivva gávnnat go jearat: mii, gii, mat, geat + vearba.

    

   Akkusatiiva

   Muitala geasa dahje masa muhtin doaibma čuohcá.

   Akkusatiivva ovttaidlogus ii leat geažus. Máŋggaidlogu geažus lea – id.

   Akkusatiivva gávnnat go jearat: gean, man, maid, geaid + vearba.

   Ovttaidlohku: maid lea Ánne goddán? Guoli

   Máŋggaidlohku: Maid leaba Ánne ja Elle goddán?  Guliid

    

   Genetiiva

   Almmuha gullevašvuođa dahje eaiggátvuođa.

   Genetiivva ovttaidlogus ii leat geažus. Máŋggaidlogu geažus lea – id.

   Genetiivva gávnnat go jearat: gean, man, geaid, maid + vearba.

   Ovttaidlohku: Gean lávkkas leat girjjit? Nieidda                         

   Máŋggaidlohku: Maid bohccot borret? Suinniid

    

   Lokatiiva

   Álmmuha báikki, eaiggáda dahje gullevašvuođa. 

   Lokatiiva ovttaidlogu geažus lea s. Máŋggaidlogu geažus lea in.

   Lokatiivva gávnnat go jearat:  gos, geas / geain, mas / main + vearba.

   Ovttaidlohku: Gos lea Ánná? Duoddaris                                           

   Máŋggaidlohku: Geain leat ollu ruđat? Mánáin  

    

   Illatiiva

   Muitala gosa muhtin manná dahje vuolgá. Illatiivva ovttaidlogu geažus lea i.

   Máŋggaidlogu geažus sáhttá leat idego leat guokte dahje njeallje stávvala ja idde, go leat golbma dahje vihtta stávvala.  

   Illatiivva gávnnat go jearat:  gosa, geasa / geaidda, masa / maidda + vearba.

   Ovttaidlohku: Gosa vuolggán mun?  Levdnjii                                

   Máŋggaidlohku: Geaidda adden ođđa spáppa? Mánáide

    

   Komitatiiva

   Almmuha ahte substantiiva lea mielde dahkamis dahje čuohcá substantiivii.

   Ovttaidlogu geažus sáhttá leat –in, -iin- Máŋggaidlogu geažus  lea –iguin.

   Komitatiivva gávnnat go jearat:  geainna / geaiguin, mainna / maiguin + vearba.

   Ovttaidlohku: Mainna čuohppá áhčči bierggu? Niibbiin      

   Máŋggaidlohku: Geaiguin Ovllá dollii várrái? Ustibiiguin

    

   Essiiva

   Almmuha dili dahje áigodaga dahje ahte substantiiva lea mannu naga. Essiiva geažus lea n,  mii láktojuvvo substantiiva vuođđohápmái / nominatiivii.

   Essiiva gávnnat go jearat:  geanin, manin, makkárin

   Makkárin ledje Máhtes biktasat? Guolgan

   Manin šattai mánná? Nieidan

    

   Substantiivasodjan kásusiid mielde:

    

    

   Bargobihtát: Substantiiva 

  • Pronomen

    

   1. Resiprohka pronomenat

   Sámegielas leat guokte vuogi mo geavahit resiprohka pronomeniid:

   – guvttiin sániin: nubbi nuppi

     

    

   Guvttiin sániin: goabbat guoibmi / guhtet guoibmi + oamastangeažus guvttiidlogus ja máŋggaidlogus

   guoibmi dušše sojahuvvo kásusin ja guvttiidlogus dahje máŋggaidlogus.

   – oamastangehčosat čuvvot persovnna ja logu cealkaga persovnna / subjeavtta mielde.

    

     

   Refleksiiva pronomen – ieš

    

    

   Bargobihtát: Pronomen

  • Mii lea cealkka?

    

   Mis leat guovttelágan cealkagat, váldocealkagat ja oalgecealkagat.

    

   Váldocealkka sáhttá leat okto, go dat addá ollislaš oaivil.

   Ovdamearka: Mu beana ciellá.

    

   Oalgecealkagis ii leat oaivil go lea okto:

   Ovdamearka: go bussá oaidná.

    

   Muhto go lea eará cealkagis oassin, de lea oalgecealkagis oaivil.

   Ovdamearka: Mu beana ciellá, go bussá oaidná.

    

   Váldocealkka

   Sámegielas leat golmmalágan váldocealkaga. Váldocealkagiin lea verbála ja subjeakta, earret gohččuncealkagiin.

    

   1. Muitaleaddjicealkka ja čuokkis

   Váldocealkka muitala juoidá. Das lea čuokkis loahpas.

   Ovdamearka: Oahpaheaddji áigu máinnastit ohppiide.

    

   2. Gohččuncealkka ja čuorvvasmearka

   Gohččuncealkka sisttisdoallá gohččuma dahje čuorvuma. Das lea čuorvvasmearka loahpas. 

   Ovdamearka: Guldalehket!

    

   3. Gažaldatcealkka ja gažaldatmearka

   Cealkka lea gažaldat ja das lea gažaldatmearka loahpas.

   Ovdamearka: Manne?

    

   Oalgecealkka

   Oalgecealkka addá lassi dieđuid váldocealkagii.  Oalgecealkka ii  sáhte okto deavdit cealkaga saji. Oalgecealkaga ovdabeale sáhttá leat rihkku, mii čájeha ahte lea smávva bottoš. Oalgecealkagat sáhttet álgit:

    

   Subjunkšuvnnain (siskálasti konjunkšuvnnaiguin): ahte, nu ahte, go, jus, nugo, dego, amas, dan dihte govaikko.

   Ovdamearka:  Son lea váibbas, dego  giđđaguovža.

   Relatiivapronomeniuin: mii, mat, gii, geat, guhte.

   Ovdamearka: Do vihket nieiddat, geat konsertii áigot.

    

   Subjunkšuvnnat álggahit oalgecealkagiid, ja čatnet oktii cealkagiid.

    

   Váldo ja oalgecealkka  

   Cealkagiid sáhttá goallostit goalloscealkkan. Goalloscealkka lea cealkka mas lea váldocealkka ja oalgecealkka.

    

    

   Bargobihtát: Mii lea cealkka?

  • Stuorra gaskamearka

    

   Stuorra gaskamearkkat lea čuokkis, gažaldatmearka ja čuorvvasmearka.

    

   Čuokkis ja muitaleaddjicealkka

   Mii geavahat čuoggá go cealkagis lea čielga boddu.

   Čuoggá maŋis galgá leat stuorra bustáva.

   Ovdamearka:

   Kátjá ja Biggá leaba skuvlii jođus. Buohkat luohkás illudit.

    

   Čoarvvasmearka ja gohččuncealkka

   Maŋŋá čuorvuma dahje gohččuma geavahat čuorvvasmearkka.

   Čuorvvasmearkka maŋis galgá leat stuorra bustáva.

   Ovdamearkkat:

   Somá! Odne mii leat mátkái.

   Spiehkastat:

   – Mannet dal skuvlii! eadni muittuhii.

    

   Gažaldatmearka ja gažaldatcealkka

   Mii geavahat gažaldatmearkka gažaldaga maŋis.

   Gažaldatmearkka maŋis galgá leat stuorra bustáva.

   Ovdamearkkat:

   – Gosa lehpet jođus? Šaddá go somá skuvlamátkái vuolgit?

   Spiehkastat:

   – Lehpet go jurddašallan gean bálddas háliidehpet čohkkát? oahpahaeddji jearai.

    

   Bargobihtát: Stuorra gaskamearka

  • Gaskamearka – rihkku

    

   Rihkku

   Rihku (,) bidjat go orru lunddolaš bisánastit lohkamis cealkaga.

   Goas bidjat rihku?

   Rihkku  geavahat:

   a. Báldalasti konjunkšuvnnaid ovddabealde (guokte váldocealkaga goallostit): ja, sihke, muhto

   – Hánná osttii viehkanskuovaid, lávkka ja viehkanbiktasiid.

   – Mun gullen Ella čierrumin, muhto gádden son dahkaluttai.

    

   b. Subjunkšuvnnaid/ siskálasti konjunkšuvnnaid ovddabealde: ahte, nu ahte, go, jus, nugo, dego, amas, dan dihte go, vaikko, de

   – Mun adden Heikii šuhkoláda, amas čierrut.

    

   c. Interjekšuvnnaid maŋábealde:

   1. Čuorvvassánit: Ušš, huff

   2. Vástádussánit: juo, ii

   – Ušš, beatnatbaikka dulbmon!

   – Juo, mun boađan dál!

   3. Jus okto lea, de lea čuorvvasmearka maŋis.

   – Ušš! / Vuoi!

    

   d. Relatiivapronomeniid ovddabealde (oalgecealkka):

   mii, mat, gii, geat, guhte

   – Lei mu beana, mii baikkii luotta ala.

    

   Rihkku geavahat sániid ja sátnejoavkkuid gaskkas:

   e. Logahallamiin

   Viečča láibbi, mielkki, vuoja ja vuostá galbmaskáhpes!

    

   f. Gohččumis ja čuorvasis:

   Hánná, buvttes mu čalbmeglásaid!

    

   Rihkku ovddabealde ja maŋábealde:

   g. Lassečilgehusa oktavuođas:

   Kárášjohka, sámi oaivegávpot, lea deatnogáttis.

    

   Rihkku cealkagiid gaskkas. Rihku geavahat:

   1. Váldocealkagiid gaskkas go

   – cealkkagiid gaskkas ii leat konjunkšuvdna:

   Mun lohken, Ánná čálii ja Mathias málii.

   – cealkkagiid gaskkas lea báldalasti konjunkšuvnnat:

   Ánná lei mielde viehkangilvvus, ja Márjá ges geahčai gilvvu.

   – cealkkagiiid gaskkas lea čanassátnin: muhto

   Dávvet čorgii dálu, muhto iežas lanja ii šaddan gal čorget.

    

   2. Oalgecealkaga ja váldocealkaga gaskkas:

   Mii vázzileimmet ruoktot, go gearggaimet dolastallamis.

    

     • Konjunkšuvnnat ja subjunkšuvnnat leat sánit, mat čatnet oktii sániid dahje goallostit cealkagiid.

     • Konjunkšuvnnat goallostit váldocealkagiid.

     • Subjunkšuvnnat ja relatiivapronomenat goallostit váldocealkaga ja oalgecealkaga.

    

   Bargobihtát: Gaskamearka – rihkku

  • Cealkkaoassi

    

   Cealkagis lea juohke sánis iežas doaibma. Muhtin sátni muitala cealkaga dahkki, nubbi eará dahkama, goalmmát masa dahkan čuohcá, njealját sátni gos dahje goas dahkan dáhpáhuvvá, ja viđát sátni sáhttá govvidit omd. dahkki.

   Juohke cealkaga sáhttá juohkit iešguhtet oassin. Cealkkaosiin leat iešguđetlágán namat, subjeaktaoassi  ja predikáhttaoassi.

    

   Subjeaktaoassi

   Sátni, mii almmuha cealkaga dahkki, lea subjeakta. Subjeakta ii leat bákkolaš cealkagis.  Subjeakta sáhttá leat eanet go okta sátni. Dalle dat lea máŋggageardán subjeakta.

    

   Predikáhttaoassi

   Sátni, mii muitala mii cealkagis dáhpáhuvvá dahje maid subjeakta dahká, lea predikáhtta.

   Predikáhta sátneluohkká lea vearba.  Vearba lea bákkolaš cealkagis.

    

   Ovdamearkkat:

    

   Verbála

   Verbálas lea álo finihtta vearbahámi. Dat lea vearba mii lea sojahuvvon vuogi, áiggi, logu ja persovnna hárrai.

   Verbála muitala, ahte juoga dáhpáhuvvá dahje dahkko, ja juohke verbálas lea okta vearba dahje eambbo vearbbat. Verbála maŋimus oassi lea váldovearba, ja eará vearbbat leat veahkkevearbbat. Veahkkevearbbat leat leat, dáidet, veadjit, soaitit ja biehttalanvearbbat in, it, ii, jnv.

   Ovdamearkkat:

     • Mánát gazze máli.

     • Áilu buvttii muorraruopmi.

     • Luovos beatnagat balde mánáid.

    

   Mo gávnnat verbála:

   Go jearat maid dahká / dahket?

    

   Subjeakta

   Subjeakta muitala gii cealkaga dahkki lea. Subjeakta lea dábálaččat substantiiva dahje pronomen nominatiivahámis.

   Subjeakta sáhttá leat eambbo go okta sátni.

   Ovdamearkkat:

     • Mánát gazze máli.

     • Áilu buvttii muorraguorpmi.

     • Luovos beatnagat balde mánáid

    

   Mo gávnnat subjeavtta?

   Go jearat gii, geat / mii, mat + verbála

    

   Objeakta

   Objeakta lea cealkkaoassi, mii muitala masa dahkan / verbála čuohcá. Objeavtta sadjehápmi / kásus lea akkusatiiva.

   Ovdamearkkat:

     • Mánát gazze máli.

     • Áilu buvttii muorraguorpmi.

     • Luovos beatnagat balde máná.

    

   Mo gávnnat objeavtta?

   Go jearat man / maid / gean / geaid + subjeavtta + verbála

    

   Predikatiiva

   Muhtun vearbbat eai nagot deavdit predikáhta saji. Dakkár vearbbat dárbbašit deavdaga.

   Predikatiiva lea dakkár deavdda, mii čilge makkár subjeakta lea dahje manin subjeakta gohčoduvvo.

   Vearbbat, mat dárbbašit deavdaga, leat omd.: orrut, leat, šaddat, gohčodit

    

   Predikatiiva muitala:

    

   Mo gávnnat predikatiivva cealkagis?

   Subjeavtta ja predikatiivva sáhttá bidjat oktii, ja dalle šaddá subjeakta váldosátni ja predikatiiva attribuhttan (adjektiiva lea ovddabealde substantiivva).

   Biret lea siivui – siivos Biret

   Fanas šattai stuoris – stuorra fanas

    

   Bargobihtát: Cealkkaoassi

  • Advearba

    

   Advearbbat leat sánit mat muitalit mo, gos, ja goas juoga dáhpáhuvvá. Advearbbat muitalit man láhkai dahká dahje dáhpáhuvvá. Sáhttá dadjat, ahte advearba lea giela máistta, go muitala eanet dáhpáhusaid birra.

    

   Advearbbat juhkkojuvvojit mearkkašumiid mielde:

   Báikeadvearbbat muitalit  gos juoga dáhpáhuvvá dahje dáhpáhuvai.

   Áigeadvearba muitala goas juoga dáhpáhuvvá dahje dáhpáhuvai. 

   Vuohkeadvearbbat  muitalit mo juoga dáhpáhuvvá.

    

    

   Mo ráhkadit advearbba adjektiivvas?

   Advearba ráhkaduvvo adjektiivvas t – gehčosiin.  Muhto leat muhtun sánit, mat spiehkastit njuolggadusas.

    

    

   Váldonjuolggadus mo advearbba ja adjektiivva earuhit lea:

     • Adjektiivva geavahat substantiiva dahje pronomena mearusin

     • Advearba lea vearbba mearus

    

    

   Bargobihtát: Adverba